Είστε εδώ

Διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών

Τσάτσος Γεώργιος [Δρ}, Κορωπί
Χημικός, Βιοχημικός, Βιοτεχνολόγος
Γκελης Ν. Δημητριος [Δρ],
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Εμψυχωτής (Medical Life Coach)

Διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών είναι:

α) το μη καραμελωμένο υγρό προϊόν που:

i) παράγεται με μερική αφυδάτωση γλεύκους σταφυλιών, με οποιαδήποτε επιτρεπόμενη μέθοδο εκτός από την απευθείας θέρμανση, κατά τρόπο ώστε η ένδειξη του διαθλασιμέτρου το οποίο χρησιμοποιείται σύμφωνα με μέθοδο που πρόκειται να καθοριστεί βάσει του άρθρου 120ζ, σε θερμοκρασία 20 °C, να μην είναι κατώτερη από 61,7 %·

ii) έχει υποστεί επιτρεπόμενη κατεργασία μείωσης της οξύτητας και απομάκρυνσης συστατικών, εκτός από τα σάκχαρα·

iii) παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- pH που δεν υπερβαίνει την τιμή 5 στους 25 °Brix,

- οπτική πυκνότητα σε μήκος κύματος 425 nm, για πάχος 1 cm, που δεν υπερβαίνει την τιμή 0,100 για γλεύκος σταφυλιών συμπυκνωμένο στους 25 °Brix,

- περιεκτικότητα σε σακχαρόζη μη ανιχνεύσιμη με μέθοδο ανάλυσης που πρόκειται να καθοριστεί,

- δείκτη Folin-Ciocalteu που δεν υπερβαίνει την τιμή 6,00 στους 25 °Brix,

- ογκομετρούμενη οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 15 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά χιλιόγραμμο ολικών σακχάρων,

- περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου που δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο ολικών σακχάρων,

- περιεκτικότητα σε σύνολο κατιόντων όχι μεγαλύτερη από 8 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά χιλιόγραμμο ολικών σακχάρων,

- αγωγιμότητα στους 25 °Brix και 20 °C που δεν υπερβαίνει τα 120 micro-Siemens/cm,

- περιεκτικότητα σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη που δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο ολικών σακχάρων,

- παρουσία μεσοϊνοσιτόλης·

β) το μη καραμελωμένο στερεό προϊόν που:

i) παράγεται με κρυστάλλωση του υγρού διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών χωρίς τη χρήση διαλύτη·

ii) έχει υποστεί επιτρεπόμενη κατεργασία μείωσης της οξύτητας και απομάκρυνσης συστατικών, εκτός από τα σάκχαρα·

iii) παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά έπειτα από αραίωση σε διάλυμα 25 °Brix:

- pH που δεν υπερβαίνει την τιμή 7,5,

- οπτική πυκνότητα σε μήκος κύματος 425 nm και πάχος 1 cm, όχι ανώτερη από 0,100,

- περιεκτικότητα σε σακχαρόζη μη ανιχνεύσιμη με μέθοδο ανάλυσης που πρόκειται να καθοριστεί,

- δείκτη Folin-Ciocalteu όχι μεγαλύτερο από 6,00,

- ογκομετρούμενη οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 15 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά χιλιόγραμμο ολικών σακχάρων,

- περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο ολικών σακχάρων,

- περιεκτικότητα σε σύνολο κατιόντων όχι μεγαλύτερη από 8 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά χιλιόγραμμο ολικών σακχάρων,

- αγωγιμότητα στους 20 °C που δεν υπερβαίνει τα 120 micro-Siemens/cm,

- περιεκτικότητα σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη που δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο ολικών σακχάρων,

- παρουσία μεσοϊνοσιτόλης,

Το διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών επιτρέπεται να έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 1 % vol.".